album jacket
 How To Buy
Add all to Cart
TitleDurationPrice
DISC 1
1
Rimsky-Korsakov: Sadko - Introduction -- キーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:27 N/A
2
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 1 - "Sabralis'a my, gosti targovye" -- Yevgeny BoitsovGennadi BezzubenkovKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:36 N/A
3
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 1 - "Strunku k strunachke ty nat'agivaj" - "Prasvet'a svetel mas'ats na nebe" -- ラリッサ・ディヤチコーヴァKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:59 N/A
4
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 1 - "Budit krasen den'v palavinu dn'a" -- ウラジーミル・ガルージンKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:27 N/A
5
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 1 - "Kaby byla un min'a zalata kazna" -- ウラジーミル・ガルージンキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:30 N/A
6
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 1 - "Goj, ty, Sat-Satko, dobryj moladets" -- ウラジーミル・ガルージンYevgeny BoitsovGennadi BezzubenkovKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:26 N/A
7
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 1 - "V Novegorade velikam" -- ヴラジーミル・オグノヴィエンコニコライ・ガシーエフTatiana Filimonovaスヴェトラーナ・ヴォルコヴァKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:51 N/A
8
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 2 - "Oj ty, t'omnaja dubravushka!" -- ウラジーミル・ガルージンキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:56 N/A
9
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 2 - "A-a-a." - "Vyhadite, vy, is sin'a ozera" -- ウラジーミル・ガルージンValentina TsidipovaKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:15 N/A
10
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 2 - "Zaigrjte, mai gusel'ki" -- ウラジーミル・ガルージンValentina Tsidipovaキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:08 N/A
11
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 2 - "Svet'at rasoju medv'anaju kosy tvai" -- ウラジーミル・ガルージンValentina TsidipovaKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 09:59 N/A
12
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 2 - "Mes'ats zalatyje roshki" -- Valentina Tsidipovaセルゲイ・アレクサーシキンKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:30 N/A
DISC 2
1
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 3 - "Fs'u noch zhdala jevo ja panaprasnu" -- Marianna Tarassovaキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:33 N/A
2
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 3 - "Ali v'jaf' sa mnoj diva sadejalas?" -- ウラジーミル・ガルージンMarianna Tarassovaキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:41 N/A
3
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 4 - "Pasmatrite ka, l'udi vol'nyje" -- ラリッサ・ディヤチコーヴァYevgeny BoitsovGennadi Bezzubenkovヴラジーミル・オグノヴィエンコニコライ・ガシーエフYury DolgopolovValery SobanovVladimir KniazevRoman GibatovKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 09:57 N/A
4
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 4 - "Paklon vam, gosti imenityje!" -- ウラジーミル・ガルージンValentina TsidipovaYevgeny BoitsovGennadi BezzubenkovKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 08:15 N/A
5
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 4 - "Kak na ozere na Il'mene" -- ウラジーミル・ガルージンラリッサ・ディヤチコーヴァYevgeny BoitsovGennadi Bezzubenkovヴラジーミル・オグノヴィエンコニコライ・ガシーエフKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:50 N/A
6
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 4 - "A skaly groznyje drab'atsa s r'ovem volny" -- ブラト・ミンジルキエフKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:17 N/A
7
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 4 - "Ni sh'est' almazaf f kamnnyh pisherah" -- Gegam GrigorianKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:55 N/A
8
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 4 - "Gorat kamennyj, garadam fsem mat' -- Alexander Gergalovキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:47 N/A
9
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 4 - "A i v Vedenets slavnyj put'ty derzhy" -- ウラジーミル・ガルージンMarianna Tarassovaラリッサ・ディヤチコーヴァヴラジーミル・オグノヴィエンコニコライ・ガシーエフKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:12 N/A
10
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 4 - "Vysata li, vysata li padnebesnaja" -- ウラジーミル・ガルージンMarianna Tarassovaラリッサ・ディヤチコーヴァYevgeny BoitsovGennadi Bezzubenkovヴラジーミル・オグノヴィエンコニコライ・ガシーエフKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:52 N/A
DISC 3
1
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 5 - "Ush kak po mor'u, mor'u sinemu" -- ウラジーミル・ガルージンKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:12 N/A
2
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 5 - "Goj, druzhyna vernaja, padnachal'naja" -- ウラジーミル・ガルージンKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:46 N/A
3
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 5 - "Nikak pajut?" -- ウラジーミル・ガルージンValentina Tsidipovaキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:37 N/A
4
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 6 - "Glup' glubokaja, Akian more" -- Valentina Tsidipovaセルゲイ・アレクサーシキンKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:06 N/A
5
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 6 - "Sineje more grozna, shiroka" -- ウラジーミル・ガルージンValentina Tsidipovaセルゲイ・アレクサーシキンKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:03 N/A
6
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 6 - "Nu, garast, Satko, ty pet'igrat?" -- ウラジーミル・ガルージンValentina Tsidipovaセルゲイ・アレクサーシキンキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:11 N/A
7
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 6 - "Paigraj va gusli zvonkije" -- セルゲイ・アレクサーシキンキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:15 N/A
8
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 6 - "Slaven, groznyj Tsar' Marskoj" -- ウラジーミル・ガルージンValentina Tsidipovaセルゲイ・アレクサーシキンKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:30 N/A
9
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 6 - "Aj, ne f poru raspl'asals'a" -- ウラジーミル・ガルージンValentina Tsidipovaニコライ・プチーリンKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:23 N/A
10
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 7 - Introduction - "Moladets moj" -- ウラジーミル・ガルージンValentina Tsidipovaキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:19 N/A
11
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 7 - "Son pa bereshku hadil" -- Valentina Tsidipovaキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:03 N/A
12
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 7 - "Oh, toshna mne, tashn'ohan'ko" -- ウラジーミル・ガルージンMarianna Tarassovaキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:55 N/A
13
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 7 - "A i zdrastvuj zhe ty, moj zhetannyj mush" -- ウラジーミル・ガルージンMarianna Tarassovaブラト・ミンジルキエフAlexander GergalovGegam Grigorianラリッサ・ディヤチコーヴァYevgeny BoitsovGennadi BezzubenkovKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:42 N/A
14
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 7 - "F staranah gul'al ja dal'nih" -- ウラジーミル・ガルージンブラト・ミンジルキエフAlexander GergalovGegam Grigorianラリッサ・ディヤチコーヴァKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:07 N/A
15
Rimsky-Korsakov: Sadko / Tableau 7 - "Slava starchish'u" -- ウラジーミル・ガルージンMarianna Tarassovaブラト・ミンジルキエフAlexander GergalovGegam Grigorianラリッサ・ディヤチコーヴァYevgeny BoitsovGennadi Bezzubenkovヴラジーミル・オグノヴィエンコニコライ・ガシーエフKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:46 N/A
Add all to INTEREST

Discography

View More Discography Collapse
Collapse