album jacket
Hi-res

It's A SAKA-SAMA World(24bit/96kHz)

SAKA-SAMA

alac,flac,wav,aac 24bit/96kHz